Lovendring fratar foreldre retten til å utsette eller si nei til vaksinering

Er vi et ledd nærmere tvangsvaksinering? Skal vi ta tilbake retten til å si nei til vaksinering på vegne av våre barn?

Kravet om at begge foreldre må samtykke ved vaksinering ble fjernet i Stortingsvedtak av 12. juni 2017 etter innstilling fra Helse- og Omsorgs-departementet. Nå kan den av foreldrene som er skeptisk eller ikke ønsker vaksinering av eget barn ikke lenger utsette eller stanse vaksinering dersom den andre forelderen vil vaksinere.

Hvordan gikk det til?

Stortinget fikk lovfestet at vaksiner nå inngår i lovens juridiske begrep «Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet», noe som resulterer i at den ene forelderen blir fratatt sin medbestemmelsesrett til medisinering av sitt barn, med noe som kan gi konsekvenser for resten av barnets liv.

Kan man hevde at vaksiner skal inngå som et ledd i «den daglige ordinære omsorgen for barnet»? Vaksiner er medisinsk behandling hvor det hvert år blir innrapportert mange alvorlige bivirkninger til Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket. Hovedregelen i gjeldende rett sier at medisinsk behandling av barn under 16 år krever begge foreldres samtykke.

Det er krefter i sving for å rettslig prøve hvordan dette er holdbart rent juridisk. Mange som har brukt mye tid på å sette seg inn i forskningen rundt vaksinering, forstår at vaksiner ikke nødvendigvis er så trygge som våre helse-myndigheter hevder. Dersom det blir fastslått rettslig at vaksiner ikke kan inngå i lovens definisjon av «Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet» vil kravet om samtykkeerklæring på nytt være gjeldende, slik som det alltid har vært. Bør det ikke fortsatt være sånn?

Vi bør slåss for retten til å si nei til vaksinering, og kreve mer balansert informasjon om vaksinenes fordeler veiet opp mot den mulige og faktiske risiko vaksinering kan medføre.

Denne informasjonen er utilstrekkelig i dag, og dermed blir det umulig å gi et informert samtykke. Den informasjonen vi får er mangelfull fordi vi kun får høre om vaksiners fordeler, og bivirkninger blir fullstendig bagatellisert.

En menneskerett

Det er en menneskerett å ha råderett over egen kropp og kunne avgi samtykke i all medisinsk behandling, dette må også gjelde for egne barn. Den nye loven fratar den ene forelderen muligheten til å bestemme over sitt eget barn.

«Blir det neste skrittet at også den andre forelderen mister denne muligheten? Skal vi overlate slike avgjørelser til staten? På tide å si stopp?»

Mange mener at vaksiner umulig kan defineres inn under det juridiske begrepet «Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet» som beskrevet i Pasient og brukerrettighetsloven §4-4 Samtykke på vegne av barn. Sakens kjerne er nettopp det at de nå definerer vaksiner som et ledd i den daglige ordinære omsorgen for barnet. Det er grunnen til at helsepersonell ikke lenger trenger samtykke fra begge foreldre!

I Helsedirektoratets Rundskriv IS- 8 2015 pasient og brukerrettighetsloven med kommentarer vedrørende denne paragrafen, gjengir vi her noen av direktoratets egne beskrivelser for hva de mener ligger innunder § 4-4 Samtykke på vegne av barn, og en nærmere beskrivelse av hva som menes med «Helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet.»

På side 79 i rundskrivet står bl.a.:

«…Hovedregelen er at begge foreldre skal samtykke til helsehjelp til barn under 16 år såfremt foreldrene har del i foreldreansvaret,..»

«…Foreldre som har felles foreldreansvar må ta avgjørelser om helsehjelp i fellesskap, og må derfor begge samtykke på vegne av barnet…»

«…Dette gjelder selv om foreldrene ikke bor sammen. Dersom en av foreldrene nekter, vil det ikke foreligge noe gyldig samtykke….»

Fra side 80:

«….Når helsehjelpen er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Bokstav a, bestemmer at det er tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker til helsehjelp som regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Slike avgjørelser regnes ikke som større avgjørelser i barnets liv som begge foreldre må samtykke til etter barneloven § 30 første ledd, når de har felles foreldreansvar. Med helsehjelp som er ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet regnes for eksempel behandling av øreverk, halsbetennelse, influensa, skrubbsår og så videre. Eksemplene som ikke er uttømmende, har det til felles at de er alminnelige, dagligdagse, ukompliserte og at det erfaringsmessig ikke oppstår uenighet om nødvendigheten av å oppsøke helsetjenesten i disse situasjonene…..»

Fra side 81

«…Særlig om vaksinasjon av barn

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev 8. oktober 2015 kommet til at vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet må regnes som ledd i den daglige og ordinære omsorgen for barnet. Det er dermed tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjonen. Samtykket kan gis av den forelder som til enhver tid er sammen med barnet, og uavhengig av om foreldrene bor sammen eller hver for seg, eller har del i foreldreansvaret eller ikke. Ved vaksinasjon utenfor barnevaksinasjons-programmet må begge foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykke til vaksinasjonen. Dersom barnet likevel skal få vaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet uten begges samtykke, må kvalifisert helsepersonell mene at vaksinen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade, jf. Pasient – og brukerrettighetsloven § 4-4 andre ledd bokstav b …….»

Med slike definisjoner er det uforståelig at de hevder vaksiner kan sammenlignes med behandling av øreverk, halsbetennelse, influensa, skrubbsår og så videre, samt være alminnelige, dagligdagse og ukompliserte.

Likevel, fra juni 2017 ble det vedtatt lovendring hvor vaksinering regnes som ledd i den daglige ordinære omsorgen!

Lovendringen drar barna inn i vaksinekonflikt

Lovendringen sier:

«Når barnet er fylt 7 år, og når et yngre barn er i stand til å danne seg egne synspunkter på det samtykket dreier seg om, skal foreldrene, andre som har foreldreansvaret eller barnevern-tjenesten gi barnet informasjon og anledning til å si sin mening før de avgjør spørsmål om å samtykke til helsehjelp. Det skal legges vekt på hva barnet mener, i samsvar med barnets alder og modenhet. Er barnet fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener.»

Mange foreldre er vel enig om at denne debatten og eventuelle konflikten må de voksne/foreldre ta seg av. Slik ordlyden nå er har den forelderen som ønsker å utsette eller ikke vaksinere sitt barn ingen annen måte å få det til på enn å involvere barnet og gi det kunnskap som belyser hvor farlig og utrygge vaksiner kan være. På den annen side vil den andre forelderen hevde det motsatte og barnet blir fanget mellom to skremmende verdener.

Våre helsemyndigheter har med denne lovendringen åpnet for å lettere påvirke barna med sin ensidige pro-vaksinepropaganda. Ved å påvirke barnet direkte vil barnet si seg enig og dermed være med å bestemme selv. Det neste blir at ingen foreldre har noe å si.

Det myndighetene ikke tenker på er at den forelderen som er skeptisk eller imot vaksiner nå må overbevise barnet om farene med vaksiner. Lovendringen er ikke mindre enn en skandale.

Barnet burde ikke bli dratt inn i en slik potent debatt og bli skremt fra begge foreldre om den uenigheten de måtte ha. Det burde være en menneskerett for barn å slippe dette. Dette kan lett føre til at de havner i en følelsesmessig og vanskelig konflikt mellom sine to foreldre.

Underskriftskampanje – Nei til vaksinasjon uten samtykke

Noen ildsjeler som vil ha tilbake foreldres rett til å samtykke eller ikke har laget en underskrifts-kampanje som i skrivende stund har ca 1000 signaturer. Signatursiden finner du her.


Opprinnelig publisert av Tv-Helse. Innsenderen av innlegget ønsker å være anonym. Korrektur og tilretteleggelse: Birthe Storaker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s